Thông Báo

Chứng Nhân

01.11 Thứ Hai tuần 1 Thường niên Dt 1, 1-6; Mc 1, 14-20

BÀI ĐỌC I: Dt 1, 1-6“Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con”.

Khởi đầu thư gửi tín hữu Do-thái.

Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán […]

01.10 The Baptism of the Lord: Is 42:1-4, 6-7; Acts 10:34-38;

READING I * Is 42:1-4, 6-7

Thus says the LORD:

Here is my servant whom I uphold, my chosen one with whom I am pleased, upon whom I have put my spirit; he shall bring forth justice to the nations, not crying out, not shouting, not making his voice heard in the street. a […]

01.10 Chúa Nhật Tuần I Mùa Thường Niên Năm B Is 42, 1-4. 6-7; Cv 10, 34-38; Mc 1, 6b-11

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người […]