Thông Báo

Chứng Nhân

01.14 Thứ Năm tuần 1 Thường niên: Dt 3, 7-14; Mc 1, 40-45

BÀI ĐỌC I: Dt 3, 7-14“Chúng ta hãy khuyên bảo nhau cho đến bao lâu còn nói được là Hôm Nay”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, như Thánh Thần phán rằng: “Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng như thời chống […]