Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

❤️ 10.18.2019 – TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” (Lc 4:18-19)