Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

12.06.2019 Thứ Sáu Mùa Vọng I: Is 29:17-24; Mt 9:27-31

LỜI CHÚA: Mt 9:27-31 Các anh có tin không?

27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! “

28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.”

29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”

30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết! “

31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀYThứ Sáu Mùa Vọng I: Is 29:17-24; Mt 9:27-31

Posted by Minh Bui on Thursday, December 5, 2019

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đến gần Chúa với lòng tin cậy trong quyền năng cứu thoát và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa giải thoát con khỏi sự nghi ngờ và cứng tin, để con có thể đến gần Chúa một cách tin tưởng, và cầu nguyện một cách mạnh dạn với một niềm tin kiên vững. Xin vương quốc Chúa hãy đến, và chớ gì thánh ý Chúa được hoàn thành nơi con.

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh