Thông Báo

Chứng Nhân

11.19 Thứ Năm Tuần XXXIII MTN * Kh 5, 1-10; Lc 19, 41-44

BÀI ĐỌC I: Kh 5, 1-10 “Chiên con đã bị sát tế và đã lấy máu mình mà cứu chuộc chúng tôi thuộc mọi nước”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan, tôi đã thấy nơi tay hữu Đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả […]