Thông Báo

Chứng Nhân

01.12 Thứ Ba tuần 1 Thường niên Dt 2, 5-12; Mc 1, 21-28

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 5-12“Đấng ban ơn cứu độ phải chịu khổ nạn để nên hoàn hảo”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Thiên Chúa đã không đặt dưới quyền các thiên thần vũ trụ tương lai mà chúng tôi đang nói đến. Nhưng có người đã minh chứng trong một […]