Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.06.2019 Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 22:30,23:6-11; Ga 17:20-26

Bài Ðọc I: Cv 22, 30; 23, 6-11 “Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”.

LỜI CHÚA: Ga 17, 20-26 “Xin cho chúng con nên một”.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

Posted by Minh Bui on Thursday, June 6, 2019

Cầu Nguyện: Lạy Cha trên trời, xin thương xót dân Cha, những người đã được cứu chuộc bởi máu châu báu của Con Cha, Đấng đã hiến mạng sống mình cho chúng con trên thập giá. Xin tha tội chúng con và chữa lành những chia rẽ để chúng con có thể lớn lên trong yêu thương, hiệp nhất, và thánh thiện với nhau như con cái của Cha. Chớ gì tất cả những người Kitô hữu khắp thế giới có được sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho trong tối hôm hy tế. Xin đổi mới trong chúng con sức mạnh của Thần Khí, để chúng con có thể trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất đó, và là phương thế của sự tăng trưởng của sự hiệp nhất. Xin gia tăng trong chúng con tình yêu nhiệt thành cho tất cả anh chị em của chúng con trong Đức Giêsu Kitô.

Posted by Minh Bui on Wednesday, June 5, 2019

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, ơn cứu độ Chúa ban cho chúng con không chỉ dành riêng cho người Kitô hữu nhưng là cho toàn thể nhân loại. Xin cho những người Kitô hữu chúng con biết đem Tin Mừng đến với những người chưa biết Chúa bằng chính cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con siêng năng suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện, tâm tình với Chúa, để từng giây phút có Chúa, từng giây phút được kết hiệp thân tình với Chúa trong tình con thảo, yêu thuơng và tín thác. Chúng con là con của Chúa, muốn mãi mãi thuộc về Chúa, mãi mãi là đứa con ngoan hiền, luôn biết tôn kính, yêu thương và vâng lời cha mình. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lm. Phê-rô Maria Bùi Công Minh