Thông Báo

Chứng Nhân

09.04 Thứ Sáu Tuần XXII MTN * 1 Cr 4, 1-5; Lc 5, 33-39

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 4, 1-5 “Chúa sẽ phơi bày những ý định của tâm hồn”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, như vậy người ta coi chúng tôi như những thừa tác viên của Đức Kitô, và những người phân phát […]