Thông Báo

Chứng Nhân

06.11.2019 Thứ Ba Tuần X – Mùa Thường Niên: Cv 11:21b-26; Mc 10: 7-13

Thánh Barnaba Tông Đồ, Lễ NhớNgài được tôn kính là tông đồ trong Kinh Thánh và trong Giáo Hội. Mặc dù ngài không thuộc Nhóm Mười Hai, ngài vẫn được gọi là tông đồ (cùng với Thánh Phaolô) trong Cv 14:14 – hai tông đồ Banaba và Phaolô. Vả lại, trước đó chính Chúa […]

06.10.2019 Thứ Hai Tuần X – Mùa Thường Niên: 2 Cor 1:1-7; Mt 5:1-12

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh – Lễ nhớ

Lạy Cha trên trời, Cha ban cho chúng con ơn sủng dồi dào, lòng thương xót, ơn tha thứ ngang qua Con của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Xin giúp con sống cuộc đời tràn đầy ơn sủng như Mẹ Maria đã sống qua […]